Sklep i kasa fiskalna

Na miejscem Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które prowokują do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, zaś nie rzadko także do utraty dobrego życia. Do wybuchu może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest produkowana, robiona i magazynowana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową jest zazwyczaj w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich natomiast na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgodzie Europejskiej, i stosowanego w gronie wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile zdobycia w bycie dyrektywy ATEX wszystkie tego gatunku urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX dodatkowo być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób funkcjonujących w otoczeniu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest wykorzystywana do sprzętów będących inne źródło zapłonu, ponieważ w ich przypadku jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej i wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest podstawowym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z podporządkowania się temu dobrzy można wymienić:

zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla gości w sklepach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w prac, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na gruncie Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny rzeczy oraz osób odpowiedzialnych.